Video prezentacija 
Osnovni podaci
Privredno društvo za geološka istraživanja i projektovanje „Georad“ – Drmno, je društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu „Društvo“), osnovano 23. septembra 2003. godine, od strane EPS JP Površinski kopovi „Kostolac“ – Kostolac. Društvo je upisano u sudski registar na osnovu Rešenja Trgovinskog suda u Požarevcu broj FI. 193/2004 od 22. marta 2004. godine. Rešenjem broj BD 13505/2005 od 11. maja 2005. godine izvršeno je prevođenje Društva u Registar privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.<>
Na osnovu Ugovora između EPS JP Površinski kopovi „Kostolac“ – Kostolac, i Vlade Republike Srbije, od 11. oktobra 2005. godine, celokupan udeo i sva osnivačka prava preneta su na Republiku Srbiju. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 10. januara 2006. godine donelo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju broj 023-02-00287/2005-02 od 29. decembra 2005. godine. Društvo postaje jednočlano društvo, čiji je jedini osnivač Republika Srbija i u čije ime osnivačka prava vrši Vlada Republike Srbije. Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini, koja su uneta kao ulog u Društvo.
Društvo se bavi ispitivanjem terena bušenjem i sondiranjem (šifra delatnosti 4313). Takođe, Društvo je registrovano za spoljnotrgovnski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu. Matični broj Društva je 17577719, a poreski identifikacioni broj (PIB) je 103406127. Sedište Društva se nalazi u ulici Cara Lazara b.b. u Drmnu.
Organe upravljanja društvom čine Skupština – ovlašćeni predstavnici osnivača – Republike Srbije i direktor PD Georad doo Drmno.
Skupština društva svojim odlukama obezbeđuje realizaciju ciljeva osnivanja PD Georad doo Drmno i odgovara za ostvarenje tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva poslovnog sistema.
Direktor – predstavlja i zastupa PD „Georad“ doo Drmno, organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje društva, stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada, predlaže Skupštini osnovne poslovne politike, programe rada i planove razvoja, izvršava odluke Skupštine i obavlja druge poslove u skladu za zakonom i Odlukom o osnivanju.
Skupština PD „Georad“
Predsednik skupštine:
Milan Rakić, dipl. ekonomista
Članovi:
Gordana Škoro, dipl. pravnik 
Lora Nikolić, dipl.filolog
Tatjana Činč Stojićević, master pravnik nauka
Ivica Ristić, dipl.ekonomista