Видео презентација 
Основни подаци
Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ – Дрмно, је друштво са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту „Друштво“), основано 23. септембра 2003. године, од стране ЕПС ЈП Површински копови „Костолац“ – Костолац. Друштво је уписано у судски регистар на основу Решења Трговинског суда у Пожаревцу број ФИ. 193/2004 од 22. марта 2004. године. Решењем број БД 13505/2005 од 11. маја 2005. године извршено је превођење Друштва у Регистар привредних субјеката у складу са Законом о привредним друштвима.<>
На основу Уговора између ЕПС ЈП Површински копови „Костолац“ – Костолац, и Владе Републике Србије, од 11. октобра 2005. године, целокупан удео и сва оснивачка права пренета су на Републику Србију. Министарство рударства и енергетике Републике Србије 10. јануара 2006. године донело је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању број 023-02-00287/2005-02 од 29. децембра 2005. године. Друштво постаје једночлано друштво, чији је једини оснивач Република Србија и у чије име оснивачка права врши Влада Републике Србије. Друштво послује средствима у државној својини, која су унета као улог у Друштво.
Друштво се бави испитивањем терена бушењем и сондирањем (шифра делатности 4313). Такође, Друштво је регистровано за спољнотрговнски промет и услуге у спољнотрговинском промету. Матични број Друштва је 17577719, а порески идентификациони број (ПИБ) је 103406127. Седиште Друштва се налази у улици Цара Лазара б.б. у Дрмну.
Органе управљања друштвом чине Скупштина – овлашћени представници оснивача – Републике Србије и директор ПД Георад доо Дрмно.
Скупштина друштва својим одлукама обезбеђује реализацију циљева оснивања ПД Георад доо Дрмно и одговара за остварење техничко-технолошког и економског јединства пословног система.
Директор – представља и заступа ПД „Георад“ доо Дрмно, организује и руководи процесом рада и води пословање друштва, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада, предлаже Скупштини основне пословне политике, програме рада и планове развоја, извршава одлуке Скупштине и обавља друге послове у складу за законом и Одлуком о оснивању.
Скупштина ПД „Георад“
Председник скупштине:
Милан Ракић, дипл. економиста
Чланови:
Гордана Шкоро, дипл. правник 
Лора Николић, дипл.филолог
Татјана Чинч Стојићевић, мастер правник наука
Ивица Ристић, дипл.економиста