Правилник о набавкама
На основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 09.11.2017.године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр.011-00-387/17 од 14.12.2017.године ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

Правилник о уређењу поступка набавке ПД Георад доо

План набавки за 2019.годину
ПЛАН НАБАВКИ за 2019.г