Стратегија и циљеви пословања

ВИЗИЈА
Визија ПД Георад доо Дрмно је да буде лидер у пословима испитивања терена бушењем и сондирањем, геолошким истраживањима и пројектовању, да буде друштвено одговорно и профитабилно друштво, значајно у региону, тржишно оријентисано и конкурентно, како на домаћем тако и на иностраном тржишту.
МИСИЈА
Мисија ПД Георад доо Дрмно је квалитетно пружање услуга и радова на пословима бушења, одводњавања и пројектовања према својим купцима, под тржишно најповољнијим условима, уз стално побољшавање квалитета услуге, комплетног пословања и унапређења заштите животне средине.
ЦИЉЕВИ
Основни циљеви пословања у 2018. години су:
– Стабилно функционисање ПД Георад доо као део јединственог техничко-технолошког система
– Унапређење пословања кроз повећање техничке ефикасности капацитета
– Остваривање планираних производних резултата
– Остваривање планираних финансијских резултата пословања