Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 152/2020 - Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 152 - 2020
KD Trafo stanice N 152-2020
Odluka o dodeli ugovora N 152-2020
N 167/2020 - Usluge lekarskih pregleda zaposlenih
Poziv za podnošenje ponuda N 167-2020
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 167-2020
N 167-2020 Prilog 1-1
N 167-2020 Prilog 1-2
N 167-2020 Prilog 1-3
N 167-2020 Prilog 1-4
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 167-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 167-2020
N 163/2020 - Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 163-2020
KD Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 163-2020
Odluka o dodeli ugovora za N 163-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 163-2020
N 153/2020 - Nabavka bunarskih kućica
Poziv za podnošenje ponuda N 153-2020
KD Nabavka bunarskih kućica N 153-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi salj pripremanjem ponude br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 153-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 153-2020
N 149/2020 - Potrošni elektro materijal
Poziv za podnošenje ponuda N 149-2020
KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
PRVA IZMENA_KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 149-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 149-2020
Druga izmena_KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 149-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporauma N 149-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 149-2020
N 156/2020 - Nabavka rezervnih delova za kamione Mercedes i Man sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 156-2020
KD Nabavka rezervnih delova za kamione Mercedes i Man sa uslugom ugradnje N 156-2020
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova za kamione Mercedes i Man sa uslugom ugradnje N 156-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 156-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 156-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 156-2020
N 150/2020 - Proširenje postojeće hidrantske mreže u PD Georad d.o.o.
Poziv za podnošenje ponuda N 150-2020
KD_Proširenje hidrantske mreže u PD Georad d.o.o. N 150-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 150-2020
Prva izmena KD_Proširenje hidrantske mreže u PD Georad d.o.o. N 150-2020
Odluka o dodeli ugovora N 150-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za N 150-2020
N 127/2020 - Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad doo, Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2020
KD Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad,doo,Drmno N 127-2020
KD Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad,doo,Drmno N 127-2020 prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 za N 127-2020
Odluka o dodeli ugovora N 127-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 127-2020

N 138/2020 - Rop ormani
Poziv za podnošenje ponuda N 138 - 2020
KD ROP ORMANI N 138-2020
KD ROP ORMANI N 138-2020 - prva izmena
KD ROP ORMANI N 138-2020 - druga izmena
Odluka o dodeli ugovora za N 138-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 138-2020
N 134/2020 - HDPE cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 134-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi N 134-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenjau vezi sa pripremanjem ponude br. 3
HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020 - druga izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 134-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za N-134-2020
N 126/2020 - Potapajuće bunarske pumpe
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2020
KD Nabavka potapajućih bunarskih pumpi N 126-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 126-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 126-2020
N 112/2020 - Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2020
Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete N 112-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 112-2020
Odluka o dodeli ugovora N 112-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 112-2020
N 105/2020 - Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 105 - 2020
KD Trafo stanice N 105-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 105-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 105-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru
Zaključak o odbacivanju prigovora N 105-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 105-2020
N 154/2020 - Nabavka dizel električnog agregata
Poziv za podnošenje ponuda N 154-2020
KD Nabavka dizel električnog agragata N 154-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 za N 154-2020
KD Nabavka dizel električnog agragata N 154-2020 -prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 154-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 154-2020

N 059/2020 - Merači protoka i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 059-2020
KD Merači protoka i sonde N 059-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD nabavka Merača protoka i sondi N 059-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 059 2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 059-2020
Odluka o usvajanju prigovora ponuđača za N 059-2020
Odluka o dodeli ugovora N 059-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N059-2020
Zaključak o odbacivanju prigovora za N 059-2020
Rešenje o odbijanju prigovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 059-2020