Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 165/2019 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA VAKUM PUMPU BUŠAĆE GARNITURE
Poziv za podnošenje ponuda N 165-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vakum pumpu bušaće garniture N 165-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za N 165-2019
N 155/2019 - PUTNIČKO VOZILO
Poziv za podnošenje ponuda N 155-2019
KD Putničko vozilo N 155-2019
Odluka o obustavi postupka N 155-2019
N 160/2019 - USLUGA SERVISA NADOGRADNjE KRANA AUTODIZALICE KAMAZ SA ZAMENOM DELOVA
Poziv za podnošenje ponuda br. 160-2019
KD Usluga servisa nadogradnje krana autodizalice Kamaz sa zamenom delova N 160-2019
Odluka o dodeli ugovora N 160-2019
N 154/2019 - POLIMERI, ADITIVI I OSTALI REPROMATERIJAL ZA ISTRAŽNO BUŠENjE TLA
Poziv za podnošenje ponuda H 154-2019
KD Polimeri,aditivi i ostali repromaterijal za istražno bušenje tla N 154-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 154-2019
N 152/2019 - NABAVKA USLUGA - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i završetak radova ozakonjenog pomoćnog objekta - magacina u krugu PD Georad doo, Drmno - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda 152-2019
KD Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pom,. objekta - magacina N 152-2019
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda N 152-2019
Odluka o obustavi postupka N 152-2019
N 151/2019 - Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa
Poziv za podnošenje ponuda N 151-2019
KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 151-2019
Prva izmena_KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 151-2019
Druga izmena_KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 151-2019
N 147/2019 - Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 147-2019
KD Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2019
Prva izmena KD Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2019
Druga izmena KD Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 147-2019
N 135/2019 - NABAVKA ČELIČNIH I POCINKOVANIH CEVI SA VEZNIM ELEMENTIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 135-2019
KD Nabavka čeličnih i pocinkovanih cevi sa veznim elementima N 135-2019
Prva izmena KD 135-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 135-2019