Основна делатност ПД „ГЕОРАД”
 
– Израда пројекта, елабората, студија, програма из области геолошких, хидрогеолошких и геотехничких истраживања као и израда геолошких, хидрогеолошких и хидродинамичких модела применом најсавременијих лиценцираних софтвера.
– Извођење свих врста структурних, хидрогеолошких и геомеханичких бушотина у циљу истраживања металних и неметалних минералних сировина, истраживања и проучавање подземних вода за водоснабдевања насеља и градова.
– Инжењерско – геолошка истраживања терена ради изградње грађевинских и рударских објеката и прорачуна стабилности етажних и завршних косина на коповима.
– Бушење дренажних бунара за одводњавање копова, као и бунара за водоснабдевање.
– Електромашинско опремање бунара дубинским пумпама, потисним и одводним цевоводима са електроповезивањем и пуштањем у експлоатацију.
– Монтажа и демонтажа магистралних одводних и потисних цевовода Ø 200 мм –
Ø 1500 мм са постављањем уливних шахти.
– Одводњавање копова и земљишта.
– Сервисирање и одржавање бушаћих гарнитура, пратеће механизације као и израда нових производа ( филтер тип „Гаврилко” , пијезометарских филтера, капа итд. ).