Служба геобушења
Бушење и сондирање терена чини основну делатност фирме ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно. Службу геобушења чине два одељења и то:
1) Одељење за реверсно бушење и
2) Одељење за структурно бушење (бушење истражних бушотина)
1) Реверсном методом се буше бунари пречника Ø1100 – Ø450 мм, где се као флуид користи чиста вода до дубине око 300 м. За бушење користимо спирале, крстаста длета и рол длета. Облагање бунара врши се колонама датог пречника. Бушење се изводи са три гарнитуре: 1. Гарнитура U-3; 2. Гарнитура Rb 20/30 и 3. Гарнитура Wurth. За бушење користимо и пратећу механизацију (булдожер, ровокопач, улта, трактор са приколицом и камион).
2) Бушење истражно-геолошких бушотина се врши ротационом методом са директом циркулацијом радног флуида пречником од Ø200 – Ø86 мм, помоћу исплаке од бентонитске глине. Бушење се изводи до дубине 300 м. За бушење користимо спирале, крстаста длета,круне, ролке, сржне цеви, бућке и обложне колоне у зависности од геолошких услова терена. Бушење са језгровањем ради се пречницима Ø146 мм, Ø131 мм, Ø116 мм, Ø101 мм и Ø86 мм. За истражно геолошко  бушење ПД „Георад“ д.о.о. поседује четири бушаће гарнитуре типа БА 500, произвођач „Геомашина“ Зeмун.
Бушење бунара и бушотина радимо за одводњавање Kопа Дрмно, Колубаре као и за водоснабдевање за трећа лица.