Данас
Данас је то модерно, специјализовано предузеће које се састоји од 9 (девет) служби међусобно повезаних, обједињених и усмерених ка истом циљу и то:
1. Служба геологије и пројектовања
-Израда пројеката, елабората, студија, програма из области геолошких, хидрогеолошких и геотехничких истраживања.
-Израда геолошког и хидродинамичког модела као основе за савремена пројектовања рудних лежишта, отварање изворишта за водоснабдевање градова и насеља и одводњавање копова.
-Израда скраћених хемијских анализа угља као и испитивање узорака тла у геомеханичкој лабораторији.
2. Служба геобушења
-Извођење свих врста структурних, хидрогеолошких и геомеханичких бушотина у циљу истраживања металних и неметалних минералних сировина, истраживање и проучавање подземних вода за
водоснабдевање насеља и градова.
-Инжењерско-геолошка истраживања терена ради изградње грађевинских и рударских објеката и прорачуна стабилности етажних и завршних косина на коповима.
-Бушење дренажних бунара за одводњавање копова, као и бунара за водоснабдевање.
3. Служба дубинског одводњавања
-Монтажа и демонтажа магистралних одводних и потисних цевовода Ø200-1500 мм са постављањем уливних шахти
-Електромашинско опремање бунара дубинским пумпама, потисним и одводним цевоводима електроповезивањем и пуштањем у експлоатацију.
-Даљинско управљање бунарима, користећи систем СКАДА
4. Служба површинског одводњавања
-Површинско одводњавање копова, испумпавајући воду из формираних водосабирника
5. Служба одржавања
-Сервисирање и одржавање бушаћих гарнитура, пратеће механизације као и израда нових производа (филтер типа „Гаврилко“, пијезометарских филтера, капе итд.).
-Одржавање и ремонт дубинских као и центрифугалних пумпи за површинско одводњавање.
6. Служба правних послова
-Служба задужена за функционисање предузећа по свим прописаним правним нормама
7. Служба финансијских послова и рачуноводства
-Служба задужена за сва економска питања и спровођење економских радњи у предузећу
8. Служба комерцијалних послова
9. Служба саобраћаја
 
Људски ресурси 
Што се тиче људских ресурса у „Геораду“, на којима се, поред осталог и заснива пословање, може се са поносом рећи да је запослено 40 инжењера и високо образованих лица, преко 60 техничара и преко 90 висококвалификованих радника. Сви они су уже специјализовани за обављање послова за које су задужени. Све то, као и константно унапређење и усавршавање радника које се примењује, је гарант за оправдање позиције ПД“Георад“ у региону.
А позиција је лидерска.