Danas
Danas je to moderno, specijalizovano preduzeće koje se sastoji od 9 (devet) službi međusobno povezanih, objedinjenih i usmerenih ka istom cilju i to:
1. Služba geologije i projektovanja
-Izrada projekata, elaborata, studija, programa iz oblasti geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja.
-Izrada geološkog i hidrodinamičkog modela kao osnove za savremena projektovanja rudnih ležišta, otvaranje izvorišta za vodosnabdevanje gradova i naselja i odvodnjavanje kopova.
-Izrada skraćenih hemijskih analiza uglja kao i ispitivanje uzoraka tla u geomehaničkoj laboratoriji.
2. Služba geobušenja
-Izvođenje svih vrsta strukturnih, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina u cilju istraživanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, istraživanje i proučavanje podzemnih voda za
vodosnabdevanje naselja i gradova.
-Inženjersko-geološka istraživanja terena radi izgradnje građevinskih i rudarskih objekata i proračuna stabilnosti etažnih i završnih kosina na kopovima.
-Bušenje drenažnih bunara za odvodnjavanje kopova, kao i bunara za vodosnabdevanje.
3. Služba dubinskog odvodnjavanja
-Montaža i demontaža magistralnih odvodnih i potisnih cevovoda Ø200-1500 mm sa postavljanjem ulivnih šahti
-Elektromašinsko opremanje bunara dubinskim pumpama, potisnim i odvodnim cevovodima elektropovezivanjem i puštanjem u eksploataciju.
-Daljinsko upravljanje bunarima, koristeći sistem SKADA
4. Služba površinskog odvodnjavanja
-Površinsko odvodnjavanje kopova, ispumpavajući vodu iz formiranih vodosabirnika
5. Služba održavanja
-Servisiranje i održavanje bušaćih garnitura, prateće mehanizacije kao i izrada novih proizvoda (filter tipa „Gavrilko“, pijezometarskih filtera, kape itd.).
-Održavanje i remont dubinskih kao i centrifugalnih pumpi za površinsko odvodnjavanje.
6. Služba pravnih poslova
-Služba zadužena za funkcionisanje preduzeća po svim propisanim pravnim normama
7. Služba finansijskih poslova i računovodstva
-Služba zadužena za sva ekonomska pitanja i sprovođenje ekonomskih radnji u preduzeću
8. Služba komercijalnih poslova
9. Služba saobraćaja
 
Ljudski resursi 
Što se tiče ljudskih resursa u „Georadu“, na kojima se, pored ostalog i zasniva poslovanje, može se sa ponosom reći da je zaposleno 40 inženjera i visoko obrazovanih lica, preko 60 tehničara i preko 90 visokokvalifikovanih radnika. Svi oni su uže specijalizovani za obavljanje poslova za koje su zaduženi. Sve to, kao i konstantno unapređenje i usavršavanje radnika koje se primenjuje, je garant za opravdanje pozicije PD“Georad“ u regionu.
A pozicija je liderska.