Одводњавање и мониторинг
Мониторинг и одводњавање се састоји од:
• Службе површинског одводњавања
• Службе дубинског одводњавања
У оквиру којих се налазе:
• Одељење монтоперативе
• Одељење управљања и одржавања система бунара
• Одељење монтпројектовања
Одељење монтоперативе преко својих специјализованих група врши послове:
• Потапања и вађења дубинских пумпи из бунара;
• Испирања бунара и пијезометра методом „аер-лифт“, као и санацију истих;
• Тестирање бунара опремом за континуирано праћење нивоа подземних вода и капацитета бунара;
• Мониторинга нивоа подземних вода, капацитета бунара, хемизма подземних вода, количине падавина…;
• Монтаже, демонтаже и санације магистралних одводних цевовода помоћу којих се подземне воде, исцрпљене из бунара, транспортују до крајњих реципијената (река Млава, Дунавац).
Од момента када се бунари пусте у експлоатацију праћење њиховог рада (24х) прелази у надлежност одељења управљања и одржавања система бунара.
Уколико су бунари опремљени софтверима за даљински систем управљања и надзор, специјализоване екипе које поседују лиценце за рад са овим софтверима врше управљање и контролу рада бунара.
Уколико бунари нису опремљењи софтверима за даљински систем управљања и надзор, управљање системом бунара врши се на класичан начин, подешавањем капацитета бунара преко механичких водомера у зависности од траженог или пројектованог нивоа подземних вода.
У оквиру овог одељења врши се стална контрола исправности пумпи, потисних и магистралних одводних цевовода као и санација истих.
Сви подаци који се добијају са терена из одељења монтоперативе, одељења управљања и одржавања система бунара као и из службе геобушења прослеђују се, углавном, помоћу различитих софтвера, одељењу монтпројектовања.
У оквиру одељења монтпројектовања, врши се обрада и систематизација добијених података који служе као подлоге за:
• израду разних врста геолошких и хидрогеолошких карата;
• дораду геолошког и хидродинамичког модела ПК Дрмно, али и за израду нових геолошких и хидродинамичких модела за лежишта за којима се укаже потреба.
На основу хидрогеолошких подлога, а помоћу софтвера за израду геолошког и хидродинамичког модела врши се:
• анализа и прогноза рада бунара;
• пројектовање бунара за одводњавање и водоснабдевање;
• израда разних врста извештаја;
• израда елабората о резервама подземних вода;
• израда елабората о зонама санитарне заштите;
• израда разних врста студија и др.