Odvodnjavanje i monitoring
Monitoring i odvodnjavanje se sastoji od:
• Službe površinskog odvodnjavanja
• Službe dubinskog odvodnjavanja
U okviru kojih se nalaze:
• Odeljenje montoperative
• Odeljenje upravljanja i održavanja sistema bunara
• Odeljenje montprojektovanja
Odeljenje montoperative preko svojih specijalizovanih grupa vrši poslove:
• Potapanja i vađenja dubinskih pumpi iz bunara;
• Ispiranja bunara i pijezometra metodom „aer-lift“, kao i sanaciju istih;
• Testiranje bunara opremom za kontinuirano praćenje nivoa podzemnih voda i kapaciteta bunara;
• Monitoringa nivoa podzemnih voda, kapaciteta bunara, hemizma podzemnih voda, količine padavina…;
• Montaže, demontaže i sanacije magistralnih odvodnih cevovoda pomoću kojih se podzemne vode, iscrpljene iz bunara, transportuju do krajnjih recipijenata (reka Mlava, Dunavac).
Od momenta kada se bunari puste u eksploataciju praćenje njihovog rada (24h) prelazi u nadležnost odeljenja upravljanja i održavanja sistema bunara.
Ukoliko su bunari opremljeni softverima za daljinski sistem upravljanja i nadzor, specijalizovane ekipe koje poseduju licence za rad sa ovim softverima vrše upravljanje i kontrolu rada bunara.
Ukoliko bunari nisu opremljenji softverima za daljinski sistem upravljanja i nadzor, upravljanje sistemom bunara vrši se na klasičan način, podešavanjem kapaciteta bunara preko mehaničkih vodomera u zavisnosti od traženog ili projektovanog nivoa podzemnih voda.
U okviru ovog odeljenja vrši se stalna kontrola ispravnosti pumpi, potisnih i magistralnih odvodnih cevovoda kao i sanacija istih.
Svi podaci koji se dobijaju sa terena iz odeljenja montoperative, odeljenja upravljanja i održavanja sistema bunara kao i iz službe geobušenja prosleđuju se, uglavnom, pomoću različitih softvera, odeljenju montprojektovanja.
U okviru odeljenja montprojektovanja, vrši se obrada i sistematizacija dobijenih podataka koji služe kao podloge za:
• izradu raznih vrsta geoloških i hidrogeoloških karata;
• doradu geološkog i hidrodinamičkog modela PK Drmno, ali i za izradu novih geoloških i hidrodinamičkih modela za ležišta za kojima se ukaže potreba.
Na osnovu hidrogeoloških podloga, a pomoću softvera za izradu geološkog i hidrodinamičkog modela vrši se:
• analiza i prognoza rada bunara;
• projektovanje bunara za odvodnjavanje i vodosnabdevanje;
• izrada raznih vrsta izveštaja;
• izrada elaborata o rezervama podzemnih voda;
• izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite;
• izrada raznih vrsta studija i dr.