О Привредном друштву „Георад“ д.о.о – Дрмно

 

Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ – Дрмно, је друштво са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту „Друштво“), основано 23. септембра 2003. године, од стране ЕПС ЈП Површински копови „Костолац“ – Костолац. Друштво је уписано у судски регистар на основу Решења Трговинског суда у Пожаревцу број ФИ. 193/2004 од 22. марта 2004. године. Решењем број БД 13505/2005 од 11. маја 2005. године извршено је превођење Друштва у Регистар привредних субјеката у складу са Законом о привредним друштвима.
На основу Уговора између ЕПС ЈП Површински копови „Костолац“ – Костолац, и Владе Републике Србије, од 11. октобра 2005. године, целокупан удео и сва оснивачка права пренета су на Републику Србију. Министарство рударства и енергетике Републике Србије 10. јануара 2006. године донело је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању број 023-02-00287/2005-02 од 29. децембра 2005. године. Друштво постаје једночлано друштво, чији је једини оснивач Република Србија и у чије име оснивачка права врши Влада Републике Србије. Друштво послује средствима у државној својини, која су унета као улог у Друштво.
Друштво се бави испитивањем терена бушењем и сондирањем (шифра делатности 4313). Такође, Друштво је регистровано за спољнотрговнски промет и услуге у спољнотрговинском промету. Матични број Друштва је 17577719, а порески идентификациони број (ПИБ) је 103406127. Седиште Друштва се налази у улици Цара Лазара б.б. у Дрмну.
Органе управљања друштвом чине Скупштина – овлашћени представници оснивача – Републике Србије и директор ПД Георад доо Дрмно.
Скупштина друштва својим одлукама обезбеђује реализацију циљева оснивања ПД Георад доо Дрмно и одговара за остварење техничко-технолошког и економског јединства пословног система.
Директор – представља и заступа ПД „Георад“ доо Дрмно, организује и руководи процесом рада и води пословање друштва, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада, предлаже Скупштини основне пословне политике, програме рада и планове развоја, извршава одлуке Скупштине и обавља друге послове у складу за законом и Одлуком о оснивању. 
Скупштина ПД „Георад“
  
Председник скупштине:
Татјана Чинч Стојићевић, мастер правних наука
Чланови:
Ивица Ристић, дипл. економиста
Малиша Обрадовић, дипл.инж.електротехнике
Историја
У почетку је то била геолошка служба, а од 1976. године ООУР „ГЕОРАД” –Костолац у склопу РО ИЕК „ Костолац” све до 1991.године када се утапа у ЈППК „Костолац”, раздвојена по коповима и оспособљена за извођење геолошких истраживања и израду геолошке документације првенствено за потребе копова „Костолац”.
Данас
  
Данас је то модерно, специјализовано предузеће које се састоји од 9 (девет) организационих јединица – служби међусобно повезаних, обједињених и усмерених ка истом циљу и то:
– Канцеларија директора
– Служба геологије и пројектовања
-Израда пројеката, елабората, студија, програма из области геолошких, хидрогеолошких и геотехничких истраживања.
-Израда геолошког и хидродинамичког модела као основе за савремена пројектовања рудних лежишта, отварање изворишта за водоснабдевање градова и насеља и одводњавање копова.
-Израда скраћених хемијских анализа угља као и испитивање узорака тла у геомеханичкој лабораторији.
–  Служба геобушења
-Извођење свих врста структурних, хидрогеолошких и геомеханичких бушотина у циљу истраживања металних и неметалних минералних сировина, истраживање и проучавање подземних вода за
водоснабдевање насеља и градова.
-Инжењерско-геолошка истраживања терена ради изградње грађевинских и рударских објеката и прорачуна стабилности етажних и завршних косина на коповима.
-Бушење дренажних бунара за одводњавање копова, као и бунара за водоснабдевање.
–  Служба дубинског одводњавања
-Монтажа и демонтажа магистралних одводних и потисних цевовода Ø200-1500 мм са постављањем уливних шахти
-Електромашинско опремање бунара дубинским пумпама, потисним и одводним цевоводима електроповезивањем и пуштањем у експлоатацију.
-Даљинско управљање бунарима, користећи систем СКАДА
–  Служба површинског одводњавања
-Површинско одводњавање копова, испумпавајући воду из формираних водосабирника
–  Служба одржавања
-Сервисирање и одржавање бушаћих гарнитура, пратеће механизације као и израда нових производа (филтер типа „Гаврилко“, пијезометарских филтера, капе итд.).
-Одржавање и ремонт дубинских као и центрифугалних пумпи за површинско одводњавање.
–  Служба правних послова
-Служба задужена за функционисање предузећа по свим прописаним правним нормама
–  Служба финансијских послова и рачуноводства
-Служба задужена за сва економска питања и спровођење економских радњи у предузећу
–  Служба комерцијалних послова
Људски ресурси
Што се тиче људских ресурса у „Геораду“, на којима се, поред осталог и заснива пословање, може се са поносом рећи да је запослено 27 инжењера, преко 60 техничара и преко 90 висококвалификованих радника. Сви они су уже специјализовани за обављање послова за које су задужени. Све то, као и константно унапређење и усавршавање радника које се примењује, је гарант за оправдање позиције ПД“Георад“ у региону. А позиција је лидерска.
Стратегија и циљеви пословања
ВИЗИЈА
Визија ПД Георад доо Дрмно је да буде лидер у пословима испитивања терена бушењем и сондирањем, геолошким истраживањима и пројектовању, да буде друштвено одговорно и профитабилно друштво, значајно у региону, тржишно оријентисано и конкурентно, како на домаћем тако и на иностраном тржишту.
МИСИЈА
Мисија ПД Георад доо Дрмно је квалитетно пружање услуга и радова на пословима бушења, одводњавања и пројектовања према својим купцима, под тржишно најповољнијим условима, уз стално побољшавање квалитета услуге, комплетног пословања и унапређења заштите животне средине.
ЦИЉЕВИ
Основни циљеви пословања у 2018. години су:
– Стабилно функционисање ПД Георад доо као део јединственог техничко-технолошког система
– Унапређење пословања кроз повећање техничке ефикасности капацитета
– Остваривање планираних производних резултата
– Остваривање планираних финансијских резултата пословања
 
Председник скупштине:
Милан Ракић, дипл. економиста
Чланови:
Гордана Шкоро, дипл. правник 
Лора Николић, дипл.филолог
Татјана Чинч Стојићевић, мастер правник наука
Ивица Ристић, дипл.економиста
 
Документација
 
Политика система менаџмента