O Privrednom društvu „Georad“ d.o.o – Drmno

 

Privredno društvo za geološka istraživanja i projektovanje „Georad“ – Drmno, je društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu „Društvo“), osnovano 23. septembra 2003. godine, od strane EPS JP Površinski kopovi „Kostolac“ – Kostolac. Društvo je upisano u sudski registar na osnovu Rešenja Trgovinskog suda u Požarevcu broj FI. 193/2004 od 22. marta 2004. godine. Rešenjem broj BD 13505/2005 od 11. maja 2005. godine izvršeno je prevođenje Društva u Registar privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Na osnovu Ugovora između EPS JP Površinski kopovi „Kostolac“ – Kostolac, i Vlade Republike Srbije, od 11. oktobra 2005. godine, celokupan udeo i sva osnivačka prava preneta su na Republiku Srbiju. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 10. januara 2006. godine donelo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju broj 023-02-00287/2005-02 od 29. decembra 2005. godine. Društvo postaje jednočlano društvo, čiji je jedini osnivač Republika Srbija i u čije ime osnivačka prava vrši Vlada Republike Srbije. Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini, koja su uneta kao ulog u Društvo.
Društvo se bavi ispitivanjem terena bušenjem i sondiranjem (šifra delatnosti 4313). Takođe, Društvo je registrovano za spoljnotrgovnski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu. Matični broj Društva je 17577719, a poreski identifikacioni broj (PIB) je 103406127. Sedište Društva se nalazi u ulici Cara Lazara b.b. u Drmnu.
Organe upravljanja društvom čine Skupština – ovlašćeni predstavnici osnivača – Republike Srbije i direktor PD Georad doo Drmno.
Skupština društva svojim odlukama obezbeđuje realizaciju ciljeva osnivanja PD Georad doo Drmno i odgovara za ostvarenje tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva poslovnog sistema.
Direktor – predstavlja i zastupa PD „Georad“ doo Drmno, organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje društva, stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada, predlaže Skupštini osnovne poslovne politike, programe rada i planove razvoja, izvršava odluke Skupštine i obavlja druge poslove u skladu za zakonom i Odlukom o osnivanju. 
Skupština PD „Georad“
  
Predsednik skupštine:
Tatjana Činč Stojićević, master pravnih nauka
Članovi:
Ivica Ristić, dipl. ekonomista
Mališa Obradović, dipl.inž.elektrotehnike
Istorija
U početku je to bila geološka služba, a od 1976. godine OOUR „GEORAD” –Kostolac u sklopu RO IEK „ Kostolac” sve do 1991.godine kada se utapa u JPPK „Kostolac”, razdvojena po kopovima i osposobljena za izvođenje geoloških istraživanja i izradu geološke dokumentacije prvenstveno za potrebe kopova „Kostolac”.
Danas
  
Danas je to moderno, specijalizovano preduzeće koje se sastoji od 9 (devet) organizacionih jedinica – službi međusobno povezanih, objedinjenih i usmerenih ka istom cilju i to:
– Kancelarija direktora
– Služba geologije i projektovanja
-Izrada projekata, elaborata, studija, programa iz oblasti geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja.
-Izrada geološkog i hidrodinamičkog modela kao osnove za savremena projektovanja rudnih ležišta, otvaranje izvorišta za vodosnabdevanje gradova i naselja i odvodnjavanje kopova.
-Izrada skraćenih hemijskih analiza uglja kao i ispitivanje uzoraka tla u geomehaničkoj laboratoriji.
–  Služba geobušenja
-Izvođenje svih vrsta strukturnih, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina u cilju istraživanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, istraživanje i proučavanje podzemnih voda za
vodosnabdevanje naselja i gradova.
-Inženjersko-geološka istraživanja terena radi izgradnje građevinskih i rudarskih objekata i proračuna stabilnosti etažnih i završnih kosina na kopovima.
-Bušenje drenažnih bunara za odvodnjavanje kopova, kao i bunara za vodosnabdevanje.
–  Služba dubinskog odvodnjavanja
-Montaža i demontaža magistralnih odvodnih i potisnih cevovoda Ø200-1500 mm sa postavljanjem ulivnih šahti
-Elektromašinsko opremanje bunara dubinskim pumpama, potisnim i odvodnim cevovodima elektropovezivanjem i puštanjem u eksploataciju.
-Daljinsko upravljanje bunarima, koristeći sistem SKADA
–  Služba površinskog odvodnjavanja
-Površinsko odvodnjavanje kopova, ispumpavajući vodu iz formiranih vodosabirnika
–  Služba održavanja
-Servisiranje i održavanje bušaćih garnitura, prateće mehanizacije kao i izrada novih proizvoda (filter tipa „Gavrilko“, pijezometarskih filtera, kape itd.).
-Održavanje i remont dubinskih kao i centrifugalnih pumpi za površinsko odvodnjavanje.
–  Služba pravnih poslova
-Služba zadužena za funkcionisanje preduzeća po svim propisanim pravnim normama
–  Služba finansijskih poslova i računovodstva
-Služba zadužena za sva ekonomska pitanja i sprovođenje ekonomskih radnji u preduzeću
–  Služba komercijalnih poslova
Ljudski resursi
Što se tiče ljudskih resursa u „Georadu“, na kojima se, pored ostalog i zasniva poslovanje, može se sa ponosom reći da je zaposleno 27 inženjera, preko 60 tehničara i preko 90 visokokvalifikovanih radnika. Svi oni su uže specijalizovani za obavljanje poslova za koje su zaduženi. Sve to, kao i konstantno unapređenje i usavršavanje radnika koje se primenjuje, je garant za opravdanje pozicije PD“Georad“ u regionu. A pozicija je liderska.
Strategija i ciljevi poslovanja
VIZIJA
Vizija PD Georad doo Drmno je da bude lider u poslovima ispitivanja terena bušenjem i sondiranjem, geološkim istraživanjima i projektovanju, da bude društveno odgovorno i profitabilno društvo, značajno u regionu, tržišno orijentisano i konkurentno, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.
MISIJA
Misija PD Georad doo Drmno je kvalitetno pružanje usluga i radova na poslovima bušenja, odvodnjavanja i projektovanja prema svojim kupcima, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno poboljšavanje kvaliteta usluge, kompletnog poslovanja i unapređenja zaštite životne sredine.
CILjEVI
Osnovni ciljevi poslovanja u 2018. godini su:
– Stabilno funkcionisanje PD Georad doo kao deo jedinstvenog tehničko-tehnološkog sistema
– Unapređenje poslovanja kroz povećanje tehničke efikasnosti kapaciteta
– Ostvarivanje planiranih proizvodnih rezultata
– Ostvarivanje planiranih finansijskih rezultata poslovanja
 
Predsednik skupštine:
Milan Rakić, dipl. ekonomista
Članovi:
Gordana Škoro, dipl. pravnik 
Lora Nikolić, dipl.filolog
Tatjana Činč Stojićević, master pravnik nauka
Ivica Ristić, dipl.ekonomista
 
Dokumentacija
 
Politika sistema menadžmenta