Служба геолошке припреме и пројектовања
Служба геолошке припреме и пројектовања са геомеханичком лабораторијом и лабораторијом за угаљ ради од формирања ПД „Георад“д.о.о. Дрмно. У оквиру службе постоји: Одељење рудничке геологије, Одељење хидрогеологије, Одељење геотехнике и Одељење лабораторије за угаљ.

Одељење рудничке геологије

Одељење рудничке геологије има једног дипломираног инжењера геологије, за истраживање лежишта минералних сировина, два геолошка техничара и једног геолошког цртача.
Ово одељење блиско сарађује са службом геобушења. У оквиру овог одељења ради се лоцирање објеката (као и позиционирање на парцелним картама), детаљно рудничко геолошко картирање језгра истражних бушотина, узимају се и обрађују пробе угља и јаловине и раде се извештаји о изради истражних бушотина са свим теренским услугама и лабораторијским анализама.
Сви добијени подаци користе се за израду: Елабората о резервама угља, Пројеката геолошких истраживања, Студија и годишњих планова. Осим тога редовно се врши ажурирање базе података и геолошког модела лежишта угља Дрмно, као и осталих лежишта. 3Д модели се раде уз помоћ софтвера ГДМ-а.
Одељење геотехнике

У оквиру одељења геотехнике налази се Геомеханичка лабораторија. Геомеханичка лабораторија обрађује и испитује непоремећене и поремећене узорке тла на основу домаћих СРПС стандарда и то:
• СРПС УБ1.012 Одређивање влажности тла
• СРПС УБ1.013 Одређивање запреминске масе методом са цилондром познате запремине
• СРПС УБ1.014 Одређивање запреминске масе материјала тла без пора
• СРПС УБ1.018 Одређивање гранулометријског састава
• СРПС УБ1.020 Одређивање консистенције тла
• СРПС УБ1.028 Опит директног смицања
• СРПС УБ1.032 Одређивање стишљивости тла
• СРПС УБ1.046 Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче
Највећи број обрађивања и испитивања узорка тле (око 95%) ради се за потребе нашег највећег инвеститора и стратешког партнера – ЈП ЕПС.
Лабораторија поседује сву неопходну опрему за поменута лабораторијска испитивања.