Služba geološke pripreme i projektovanja
Služba geološke pripreme i projektovanja sa geomehaničkom laboratorijom i laboratorijom za ugalj radi od formiranja PD „Georad“d.o.o. Drmno. U okviru službe postoji: Odeljenje rudničke geologije, Odeljenje hidrogeologije, Odeljenje geotehnike i Odeljenje laboratorije za ugalj.

Odeljenje rudničke geologije

Odeljenje rudničke geologije ima jednog diplomiranog inženjera geologije, za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, dva geološka tehničara i jednog geološkog crtača.
Ovo odeljenje blisko sarađuje sa službom geobušenja. U okviru ovog odeljenja radi se lociranje objekata (kao i pozicioniranje na parcelnim kartama), detaljno rudničko geološko kartiranje jezgra istražnih bušotina, uzimaju se i obrađuju probe uglja i jalovine i rade se izveštaji o izradi istražnih bušotina sa svim terenskim uslugama i laboratorijskim analizama.
Svi dobijeni podaci koriste se za izradu: Elaborata o rezervama uglja, Projekata geoloških istraživanja, Studija i godišnjih planova. Osim toga redovno se vrši ažuriranje baze podataka i geološkog modela ležišta uglja Drmno, kao i ostalih ležišta. 3D modeli se rade uz pomoć softvera GDM-a.
Odeljenje geotehnike

U okviru odeljenja geotehnike nalazi se Geomehanička laboratorija. Geomehanička laboratorija obrađuje i ispituje neporemećene i poremećene uzorke tla na osnovu domaćih SRPS standarda i to:
• SRPS UB1.012 Određivanje vlažnosti tla
• SRPS UB1.013 Određivanje zapreminske mase metodom sa cilondrom poznate zapremine
• SRPS UB1.014 Određivanje zapreminske mase materijala tla bez pora
• SRPS UB1.018 Određivanje granulometrijskog sastava
• SRPS UB1.020 Određivanje konsistencije tla
• SRPS UB1.028 Opit direktnog smicanja
• SRPS UB1.032 Određivanje stišljivosti tla
• SRPS UB1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče
Najveći broj obrađivanja i ispitivanja uzorka tle (oko 95%) radi se za potrebe našeg najvećeg investitora i strateškog partnera – JP EPS.
Laboratorija poseduje svu neophodnu opremu za pomenuta laboratorijska ispitivanja.