ZAVRŠENE NABAVKE
2019.godina
N 224/2019 - Izrada projekta hidrantske mreže u krugu PD Georad Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 224-2019
KD Izrada projekta spoljne hidrantske mreže u krugu PD Georad Drmno N 224-2019
Odluka o obustavi postupka N 224-2019
N 211/2019 - Kancelarijski nameštaj
KD Nabavka kancelarijskog nameštaja N 211 - 2019
Poziv za podnošenje ponuda N 211-2019
Odluka o dodeli ugovora N 211-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 211-2019
N 210/2019 - Euro-dizel
Poziv za podnošenje ponuda br. N 210-2019
KD Euro dizel N 210-2019
Odluka o dodeli ugovora N 210-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za N 210-2019
N 209/2019 - Kvarcni granulat
Poziv za podnošenje ponuda N 209-2019
KD Kvarcni granulat N 209-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 209-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporzumu N 209-2019
N 208/2019 - Bunarska PVC konstrukcija sa šljunčano peščanom oblogom
Poziv za podnošenje ponuda br. N 208-2019
KD Bunarska PVC konstrukcija sa šljunčano-peščanom oblogom N 208-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 208-2019
Obaveštenje o podnetom prigovoru
Zaključak o odbacivanju prigovora
Obaveštenje o podnetom prigovoru
Zaključak o odbacivanju prigovora
Rešenje o odbijanju prigovora za N 208-2019
Obaveštenje o nastavku aktivnosti za N 208-2019
Obaveštenje o nastavku aktivnosti za N 208-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 208-2019
N 213/2019 - Ulja i maziva
Poziv za podnošenje ponuda br. N 213-2019
KD Ulja i maziva N 213-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 213-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za N 213-2019
N 200/2019 - Alat (elektro, bravarski, itd.)
Poziv za podnošenje ponuda br. N 200-2019
KD Alat (elektro, bravarski, itd.) N 200-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
KD Alat (elektro, bravarski, itd.) - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 200-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 200-2019
N 198/2019 - Vodomeri i šiber ventili
Poziv za podnošenje ponuda br. 198-2019
KD Vodomeri i šiber ventili N 198-2019
Odluka o dodeli ugovora N 198-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 198-2019
N 199/2019 - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i završetak radova ozakonjenog pomoćnog objekta - magacina u krugu PD Georad doo, Drmno - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 199-2019
KD Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pom,. objekta - magacina N 199-2019
Odluka o dodeli ugovora N 199-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 199-2019
N 197/2019 - Nabavka čeličnih pravougaonih cevi i lima
Poziv za podnošenje ponuda N 197-2019
KD Nabavka čeličnih pravougaonih cevi i lima N 197-2019
Odluka o dodeli ugovora N 197-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 197-2019
N 195/2019 - Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 195-2019_
KD Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima N 195-2019
Prva izmena - KD Nabavka čeličnih cevi N 195-2019
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 195-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 195-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 195-2019
N 193/2019 - SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE
Poziv za podnošenje ponuda br. 193-2019
KD nabavka sredstava za održavanje higijene
Odluka o dodeli ugovora N 193-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-193-2019
N 192/2019 - ROBA ŠIROKE POTROŠNjE
Poziv za podnošenje ponuda N 192-2019
KD Roba široke potrošnje N 192-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 192-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 192-2019
N 181/2019 - Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa - pregovarački postupak
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA N 181-2019
KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 181-2019 - pregovarački postupak
Odluka o dodeli ugovora N 181-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 181-2019
N 180/2019 - MERNI INSTRUMENTI ZA MERENjE PROTOKA VODE
Poziv za podnošenje ponuda N 180-2019
KD Merni instrumenti za merenje protoka vode N 180-2019
Odluka o dodeli ugovora N 180-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 180-2019
N 165/2019 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA VAKUM PUMPU BUŠAĆE GARNITURE
Poziv za podnošenje ponuda N 165-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vakum pumpu bušaće garniture N 165-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za N 165-2019
Odluka o dodeli ugovora N165-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 165-2019
N 160/2019 - USLUGA SERVISA NADOGRADNjE KRANA AUTODIZALICE KAMAZ SA ZAMENOM DELOVA
Poziv za podnošenje ponuda br. 160-2019
KD Usluga servisa nadogradnje krana autodizalice Kamaz sa zamenom delova N 160-2019
Odluka o dodeli ugovora N 160-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 160-2019
N 155/2019 - PUTNIČKO VOZILO
Poziv za podnošenje ponuda N 155-2019
KD Putničko vozilo N 155-2019
Odluka o obustavi postupka N 155-2019
N 154/2019 - POLIMERI, ADITIVI I OSTALI REPROMATERIJAL ZA ISTRAŽNO BUŠENjE TLA
Poziv za podnošenje ponuda H 154-2019
KD Polimeri,aditivi i ostali repromaterijal za istražno bušenje tla N 154-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 154-2019
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 154-2019
N 152/2019 - NABAVKA USLUGA - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i završetak radova ozakonjenog pomoćnog objekta - magacina u krugu PD Georad doo, Drmno - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda 152-2019
KD Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pom,. objekta - magacina N 152-2019
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda N 152-2019
Odluka o obustavi postupka N 152-2019
N 151/2019 - Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa
Poziv za podnošenje ponuda N 151-2019
KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 151-2019
Prva izmena_KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 151-2019
Druga izmena_KD Tekuće održavanje postojećeg objekta zgrade laboratorije i betoniranje platoa N 151-2019
Odluka o obustavi postupka N 151-2019
N 147/2019 - Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 147-2019
KD Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2019
Prva izmena KD Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2019
Druga izmena KD Nabavka rezervnih delova za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 147-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 147-2019
N 145/2019 - ROBA ŠIROKE POTROŠNjE ZA SNABDEVANjE BIFEA I RADNIKA NA TERENU
Poziv za podnošenje ponuda N 145-2019
KD Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu
Odluka o dodeli ugovora N 145-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 145-2019
N 143/2019 - NABAVKA KABLOVA - PREGOVARAČKI POSTUPAK-ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 143-2019
KD N 143-2019 Nabavka kablova - Pregovarački postupak - ponovljeni postupak
Odluka o dodeli ugovora N 143-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 143-2019
N 142/2019 - Usluge restorana (ishrane) radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 142-2019
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 142-2019
Odluka o dodeli ugovora N 142-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 142-2019
N 141/2019 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 141-2019
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 141-2019
Odluka o dodeli ugovora N 141-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 141-2019
N 135/2019 - NABAVKA ČELIČNIH I POCINKOVANIH CEVI SA VEZNIM ELEMENTIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 135-2019
KD Nabavka čeličnih i pocinkovanih cevi sa veznim elementima 
Prva izmena KD 135-2019Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 135-2019Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporaumu N 135-2019
N 139/2019 - NABAVKA KABLOVA - PREGOVARAČKI POSTUPAK 
Poziv za podnošenje ponuda 139-2019 - Pregovarački postupak
KD Nabavka kablova N 139-2019 - Pregovarački postupak
Odluka o obustavi postupka N 139-2019
N 132/2019 - USLUGA REMONTA MOTORNIH AGREGATA TRAKTORA I BUŠAĆE GARNITURE BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 132-2019
KD Usluga remonta motornih agregata traktora i bušaće garniture BA 500 N 132/2019
Odluka o dodeli ugovora N 132-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 132-2019
N 127/2019 - POLOVNO VOZILO ZA PREVOZ RADNIKA 16+1
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2019
KD_Polovno vozilo za prevoz radnika 16+1_N 127-2019
Odluka o dodeli ugovora N 127-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 127-2019
N 126/2019 - VIŠESTEPENE BUNARSKE PUMPE
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2019
KD_Višestepene bunarske pumpe N 126-2019
Odluka o dodeli ugovora N 126-2019
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru N 126-2019
N 125/2019 - NABAVKA HDPE CEVI SA VEZNIM ELEMENTIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2019
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 125-2019
KD - Prva izmena - HDPE cevi sa veznim elementima N 125-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 125-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N 125-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 125-2019 Nabavka HDPE cevi sa veznim elementima
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 125-2019
N 123/2019 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA TERETNI PROGRAM - prikolicu KRONE
Poziv za podnošenje ponuda br. 123-2019
KD Rezervni delovi za teretni program - prikolicu Krone
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 123-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 123-2019
N 121/2019 -USLUGA LEKARSKIH PREGLEDA ZAPOSLENIH
Poziv za podnošenje ponuda 121-2019
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih 121-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 121-2019 
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 121-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 121-2019
N 119/2019 -FIBERGLAS EPOKSI CEVI SA PRIKLjUČNIM ELEMENTIMA - pregovarački postupak čl.47
Poziv za podnošenje ponuda 119-2019
KD Fiberglas cevi sa priključnim elementima 119-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma 119-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 119-2019
N 115/2019 -POLIMERI,ADITIVI I OSTALI REPOROMATERIJAL ZA ISTRAŽNO BUŠENjE TLA
Poziv za podnošenje ponuda N 115-2019
KD Polimeri,aditivi i ostali repromaterijal za istražno bušenje tla N 115-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N115-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 115-2019
N 114/2019 -USLUGE DOBROVOLjNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZAPOSLENIH U PD GEORAD DOO, DRMNO
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2019
KD Usluge dobrovoljnog osiguranja zaposlenih N 114-2019
Odluka o dodeli ugovora N 114-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 114-2019
N 108/2019 -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADE LABORATORIJE I POPLOČAVANjE ISPOD NADSTREŠNICE U KRUGU PD GEORAD DOO, DRMNO
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 108-2019
KD Izrada tehničke dokumentacije za tekuće održavanje zgrade laboratorije i popločavanje ispod nadstrešnice N 108-2019
Prva izmena konkurnse dokumentacije N 108-2019
Odluka o dodeli ugovora N-108-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N -108-2019
N 107/2019 - NABAVKA FIBERGLAS EPOKSI CEVI SA PRIKLjUČNIM ELEMENTIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 107-2019
KD Fiberglas cevi sa priključnim elementima N 107-2019
Odluka o obustavi postupka N 107-2019
N 106/2019 -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ZAVRŠETAK RADOVA OZAKONjENOG POMOĆNOG OBJEKTA – MAGACINA U KRUGU PD GEORAD DOO, DRMNO
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 106-2019
KD Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pom,. objekta - magacina N 106-2019
Odluka o obustavi postupka N 106-2019
N 104/2019 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA VOZILO FIAT 500l SA USLUGOM UGRADNjE I SERVISIRANjEM
Poziv za podnošenje ponuda N 104-2019
KD Nabavka rezervnih delova za putničko vozilo Fiat 500l sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 104-2019
Prva izmena konkursne dokumentacije N 104-2019
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 104-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 104-2019
N 103/2019 - NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2019
KD Usluga mobilne telefonije N 103-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi pripremanja ponude N 103-2019
Odluka o dodeli ugovora N 103-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 103-2019
N 101/2019 - Nabavka pumpe za mešanje isplake
Poziv za podnošenje ponuda N 101-2019
KD_Nabavka pumpe za mešanje isplake N 101-2019
Odluka o dodeli ugovora N 101-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za N 101-2019
N 100/2019 -NABAVKA PVC CEVI fi 63mm
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2019
KD Nabavka pvc cevi fi 63mm N 100-2019
Prva izmena KD Nabavka pvc cevi fi 63mm N 100-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 100-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 100-2019
N 097/2019 - NABAVKA KONTEJNERA ZA SMEŠTAJ RADNIKA SA PODVOZOM
Poziv za podnošenje ponuda N 097-2019
KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 097-2019
Odluka o dodeli ugovora N 097-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 097-2019
N 096/2019 - NABAVKA GORIVA PUTEM KARTICA
Poziv za podnošenje ponuda N 096-2019
KD Nabavka Gorivo - putem kartica N 096-2019
Odluka o dodeli ugovora N 096-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 096-2019
N 095/2019 - USLUGE FIZIČKO TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA
Poziv za podnošenje ponuda 095-2019
KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 095-2019 - ponovljeni postupak
Odluka o dodeli ugovora N-095-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-095-2019
N 092/2019 - NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2019
KD_Nabavka građevinskog materijala N 092-2019
Odlluka o dodeli ugovora N 092-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 092-2019
N 088/2019 - NABAVKA LIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 088-2019
KD_Nabavka lim-a N 088-2019
Odluka o dodeli ugovora N 088-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 088-2019
N 086/2019 - Opšti potrošni materijal široke potrošnje
Poziv za podnošenje ponuda N 086-2019
KD Opšti potrošni materijal N 086-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 086-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 086-2019
N 085/2019 - ROP ORMANI I ZBIRNI RAZVODNI ORMANI
Poziv za podnošenje ponuda N 085-2019
KD ROP ORMANI I ZBIRNI RAZVODNI ORMANI N 085-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Odluka o dodeli ugovora N 085-2019
Zaključak o odbacivanju prigovora N 085-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 085-2019
N 084/2019 - KABLOVI
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2019
KD Kablovi N 084-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripramanjem ponuda br.2
Odluka o obustavi postupka N 084-2019
N 083/2019 - MERAČI PROTOKA I SONDE
Poziv za podnošenje ponuda br. 083-2019
KD Merači protoka i sonde N 083-2019
Odluka o dodeli ugovora N 083-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 083-2019
N 081/2019 - KOLEKTIVNO OSIGURANjE RADNIKA
Poziv za podnošenje ponuda N 081-2019
KD Kolektivno osiguranje radnika N 081-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 081-2019
Prva izmena konkursne dokumentacije za N 081-2019 Usluge kolektivnog osiguranja radnika
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 081-2019
Odluka o dodeli ugovora N 081-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 081-2019
N 080/2019 - Računari i računarska oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 080-2019
KD Računari i računarska oprema N 080-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 080-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 080-2019
N 079/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozila Opel sa uslugom ugradnje i servisiranjem 
Poziv za podnošenje ponuda N 079-2019
KD Nabavka rezervnih delova za putničko vozilo Opel sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 079-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 079-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 079
N 078/2019 - REZERVNI DELOVI ZA DUBINSKE POTAPAJUĆE ELEKTROMOTORE
Poziv za podnošenje ponuda N 078-2019
KD Rezervni delovi za dubinske potapajuće el.motore N 078-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 078-2019
Prva izmena konkursne dokumentacije N 078-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 2
Odluka o obustavi postupka - partija 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 078-2019 Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 078-2019 Partija 2 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 078-2019 Partija 4
N 077/2019 - Bentonitska glina u prahu
Poziv za podnošenje ponuda N 077-2019
KD_Nabavka bentonitske gline u prahu N 077-2019
Odluka o dodeli ugovora N 077-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 077
N 076/2019 - NABAVKA PVC CEVI
Poziv za podnošenje ponuda N 076-2019
KD Nabavka PVC cevi 076-2019
KD - PRVA IZMENA - PVC CEVI 076-2019
KD - DRUGA IZMENA - PVC CEVI 076-2019
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 076-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 076-2019
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 076-2019
Rešenje o odbijanju prigovora za N 076-2019
Obaveštenje o nastavku aktivnosti N 076-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 076-2019
N 071/2019 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2019
KD Kancelarijski materijal N 071-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 071-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 071-2019
N 070/2019 - Rezervni delovi za male bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 070-2019
KD Rezervni delovi za male bušaće garniture BA 500 N 070-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N070-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 070-2019
N 069/2019 - Rezervni delovi za vozila GAZ - Gazela
Poziv za podnošenje ponuda 069-2019
KD Rezervni delovi za vozila GAZ - Gazela N 069-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N069-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 069-2019
N 068/2019 - REZERVNI DELOVI ZA DUBINSKE POTAPAJUĆE I MULjNE PUMPE
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2019
KD Rezervni delovi za dubinske potapajuće i muljne pumpe N 068-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 068- Partija 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 068 - Partija 2
Odluka o obustavi postupka 068- Partija 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 068- Partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 068-2019 Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 068-2019 Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 068-2019 Partija 4
N 067/2019 - Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2019
KD Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema N 067-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 067-2019
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 067-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N 067-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N067-2019
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 067-2019
N 064/2019 - PRIBOR ZA BUŠAĆE GARNITURE BA-500
Poziv za podnošenje ponuda N 064-2019
KD Nabavka pribora za bušaće garniture N 064-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 064-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 064-2019
N 063/2019 - Usluge osiguranja imovine - ponovljen postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 063-2019
KD Osiguranje imovine PD Georad doo, Drmno N 063-2019 - ponovljen postupak
Odluka o dodeli ugovora br. 063
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 063-2019
N 061/2019 - Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja
Poziv za podnošenje ponuda 061-2019
KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 061-2019
Odluka o obustavi postupka N 061-2019
N 060/2019 - Usluge čišćenja prostorija
Poziv za podnošenje ponuda N 060-2019
KD Usluge čišćenja prostorija N 060-2019
Odluka o dodeli ugovora N 060-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 060-2019
N 053/2019 - Potrošni materijal za štampače - toneri i kertridži
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2019
KD Potrošni materijal za štampače (toneri i kertridži) N 053-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 053-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 053-2019
N 051/2019 - GRAĐEVINSKA MAŠINA ROVOKOPAČ - GUSENIČAR
Poziv za podnošenje ponuda N 051-2019
KD Građevinska mašina rovokopač - guseničar N 051-2019
Odluka o dodeli ugovora N 051-2019
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru N 051-2019
N 049/2019 - Nabavka rezervnih delova za traktore
Poziv za podnošenje ponuda N 049-2019
KD Nabavka rezervnih delova za traktore N 049-2019
Odluka o dodeli ugovora N 049-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_N049-2019
N 047/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindra sa ugradnjom i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 047-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindra sa ugradnjom i servisiranjem N 047-2019
Odluka o obustavi postupka N 047-2019
N 040/2019 - Ulja i maziva
Poziv za podnošenje ponuda n 040-2019
KD Ulja i maziva N 040-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda N 040-2019
Odluka o obustavi postupka N 040- 2019
N 046/2019 - Nabavka rezervnih delova za kamion i dizalicu KAMAZ
Poziv za podnošenje ponude N 046-2019
KD Rezervni delovi za kamion i dizalicu KAMAZ N 046-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumau N 046-2019
N 045/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem
Poziv za podndošenje ponude 045-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem N 045-2019
Prva izmena - KD Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem N 045-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 045-2019
Druga izmena KD Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem N 045-2019
Odluka o obustavi postupka N 045-2019
N 033/2019 - Osiguranje imovine
Poziv za podnošenje ponude N 033-2019
KD Osiguranje imovine PD Georad doo, Drmno N 033-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 033-2019
Prva izmena KD Usluge Osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 033-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi se premamanjem ponude N 033-2019 br.2
Druga izmena KD Osiguranje imovine PD Georad doo, Drmno N 033-2019
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 033-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.3 za N 033-2019
Treća izmena KD Osiguranje imovine PD Georad doo, Drmno N 033-2019
Odluka o obustavi postupka N 033-2019
N 031/2019 - Putničko vozilo
Poziv za podnošenje ponude N 031-2019 Putničko vozilo
KD Putničko vozilo N 031-2019
Odluka o dodeli ugovora N 031-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 031-2019
N 030/2019 - Pneumatici za teretni i putnički program
Poziv za podnošenje ponuda N 030-2019
KD Pneumatici za teretni i putnički program
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD Pneumatici za teretni i putnički program - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja br 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2
KD Pneumatici za teretni i putnički program - druga izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 030-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 2
N 026/2019 - Nabavka fiberglas cevi, fitinga i priključnih elemenata
Poziv za podnošenje ponuda N 026-2019
KD Fiberglas cevi fitinzi i priključni elementi N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1 N 026-2019
Prva izmena KD Fiberglas cevi, fitinzi i vezni elementi N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.3 N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.4 N 026-2019
Druga izmena KD Fiberglas cevi, fitinzi i priključni elementi N 026-2019
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 5 za N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 6 za N 026-2019
Treća izmena KD Fiberglas cevi, fitinzi i vezni elementi N 026-2019
Obaveštenje o produženju roka 2 N 026-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 026-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 026-2019
N 025/2019 - Nabavka plastičnih kanti i IBC kontejnera
Poziv za podnošenje ponuda N 025-2019
KD Nabavka plastičnih kanti i IBC kontejnera 025-2019
Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 i 2 N025-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
N 020/2019 - Nabavka usluga obuke radnika za pružanje prve pomoći
Poziv za podnošenje ponuda 020-2019
KD Usluga obuke radnika za pružanje prve pomoći 020-2019
Odluka o dodeli ugovora N 020-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2019
N 008/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozilo OPEL VIVARO sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2019
KD Nabavka rezervnih delova za putničko vozilo Opel Vivaro sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 008-2019
Odluka o dodeli ugovora N 008-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 008-2019
N 004/2019 - Gorivo - evro dizel
Poziv za podnošenje ponuda N 004-2019
KD Gorivo - evro dizel N 004-2019
Odluka o dodeli ugovora N-004-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 004-2019